7 november 2017

algemene beschouwing op de begroting 2018

Investeren in mensen. Dit vertrouwen wordt bevestigd in de evenwichtige meerjarenbegroting die nu voor ligt. De PvdA fractie geeft in haar algemene beschouwingen haar visie op de belangrijkste onderwerpen.

 

 

Met het vaststellen van het nieuwe armoedebeleid maken we ten behoeve van inwoners, die in armoede leven, een forse stap vooruit. Kinderen staan hierin centraal. We maken geld vrij om alle kinderen volledig mee te laten doen in de samenleving. Als PvdA zijn we er trots op dat het college een voorstel heeft ingediend waarbij ruim € 600.000,- extra geld wordt geïnvesteerd voor maatregelen om  armoede in Uden te verminderen.

 

De jeugdzorg en de WMO in Uden verloopt goed. Wel blijft ook dit jaar onze aandacht weer uit gaan naar jeugd die een beroep moet doen op de jeugdzorg. We hebben incidenteel extra middelen moeten inzetten om de wachtlijsten  te kunnen verkorten. Er is een plan ingediend om de jeugdzorg stabiel te krijgen. Dit plan is uitgebreid besproken en wij vragen  de wethouder de aanbevelingen expliciet te volgen. We vragen opnieuw aan de wethouder zich ook in te spannen voor passende zorg voor gezinnen die een vechtscheiding doormaken.

 

Er zijn in Uden heel veel mantelzorgers die met veel aandacht en zorg klaarstaan voor een ander. Dit is een belasting voor iedere mantelzorger. We horen van veel mantelzorgers dat ze de weg kwijt raken in alle regelgevingen en loketten. Ze zijn hier veel tijd mee kwijt, die ze liever willen besteden aan de zorg. We gaan het college vragen de toegang op goede  mantelzorgondersteuning toegankelijker te maken.

 

Het hebben van werk is belangrijk om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Ook een aantal kwetsbare mensen kan, via de IBN, aan het werk blijven, omdat de toekomst van de IBN voor de komende jaren is gewaarborgd. Toch is de PvdA van mening dat er nieuwe mogelijkheden moeten komen voor arbeidsmatige dagbesteding. IBN zal die organiseren en uitvoeren hetgeen wij ondersteunen.

 

Er is ruimte voor burgerinitiatief en het lukt veel beter om de samenwerking met burgers vorm te geven. Toch ervaren veel burgers dat regels en procedures centraal staan en niet de burger. Burgers willen graag meedenken en meebeslissen. De rol van de gemeente verandert daardoor. Zo zijn burgers sterk betrokken geweest bij Moleneind en kunnen we veel van zo’n dergelijk traject leren. Het zelfbeheer voor een multi functionele accommodatie is geïmplementeerd en als voorbeeld  MuzeRijk  is hier een goed voorbeeld van.

 

Blij zijn wij met de financiële ondersteuning van lokale initiatieven. Zo kunnen bij de speeltuin de Wiebert nu alle kinderen samen spelen, met en zonder een beperking. Maar ook Enjoy 65 en het wijkbedrijf zijn goede voorbeelden van burgerparticipatie/lokale initiatieven.

 

We vragen het college om proactief op te treden als burgers met goede initiatieven komen die onze samenleving sterker maakt.

 

Vorig jaar heeft de PvdA een motie ingediend om onze inwoners, met verschillende zorgvragen, beter te kunnen helpen. Er moet één aanspreekpunt komen voor de burger, ook al zijn er bij de gemeente verschillende afdelingen betrokken. We vragen de wethouder de raad hierover te informeren.

 

De PvdA heeft het initiatief genomen voor het verbeteren van de verkeersveiligheid Kennedylaan en Volkelseweg en de aanpassing Land van Ravestein straat. We zijn blij dat het college onze zorgen deelt en daarop actie onderneemt zodat de burgers veilig kunnen fietsen in Uden.

 

Het huidige aanbod van personenvervoer past niet of onvoldoende binnen wijken. PvdA wil innovatie geld gebruiken om wijkgericht vervoer te realiseren. We denken aan een experiment met een elektrisch voertuig in de Bitswijk. Door met vrijwilligers die de mensen kennen, wijkbewoners te vervoeren kunnen we iets doen aan de eenzaamheid van de burgers.

 

Gelukkig oud worden in Uden is mogelijk maar kan dit ook nog in 2030? Toenemende vergrijzing betekent immers een toenemende druk op voorzieningen. Hoe gaan we om met de nieuwe ouderen op langere termijn? Onze fractie heeft een motie ingediend met de vraag aan het College om een toekomst visie te ontwikkelen over hoe je gelukkig oud kunt worden in Uden. Ook wordt onderzocht hoe dementie vriendelijk onze gemeente is. De PvdA is benieuwd naar de conclusies van dit onderzoek.

 

Samen optrekken is noodzakelijk. Jong en oud, van welke nationaliteit dan ook, zelfstandig of met ondersteuning, politiek met burgers. Samen voor een vitaal Uden.

 

 

PvdA fractie Uden

Ingeborg Tros